Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa oświatowego, a w szczególności:

  1. Zapewnia uczniom zdobywanie wiedzy niezbędnej do wyboru dalszego kierunku kształcenia.
  2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  3. Zatrudnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
  4. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
  5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły.
  6. Zapewnia uczniom możliwość nauki religii na życzenie rodziców na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  7. Rozwija zdolności indywidualne uczniów i potrzeby poznawcze, umożliwiając zdobycie umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, właściwej komunikacji społecznej, twórczego rozwiązywania problemów.
  8. Stwarza możliwości i warunki do kształcenia oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych oraz do udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z ich potrzebami.
  9. Zapewnia uczniom, w trakcie przebywania w szkole oraz w trakcie imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę, opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny.
  10. Rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnych o: wcześniejszym rozpoczęciu nauki przez dziecko, odroczeniu obowiązku szkolnego, spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą, skreśleniu ucznia z listy uczniów oraz o indywidualnym programie bądź toku nauki.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-02-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 90